Dasar Unit HEM

  • Memastikan supaya segala urusan dan pentadbiran bagi kebajikan murid berjalan dengan sempurna, selaras dan tersusun untuk mencapai Dasar Pendidikan Negara.
  • Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
  • Memastikan tahap disiplin murid terkawal dan mengurangkan gejala yang negatif dalam kalangan murid
  • Memastikan Pengurusan SPBT dikendalikan dengan baik dan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
  • Memastikan pengurusan kebajikan murid dan kesihatan murid dapat diuruskan dengan baik.
  • Menyediakan hubungan dan kerjasama yang erat dengan PIBG dan agensi luar bagi menjamin kesinambungan pendidikan dilaksanakan sepanjang hayat.
  • Memastikan tahap keselamatan murid ditingkatkan.